મોઢામાથી નીકળી ગયેલો શબ્દ અને હાથમથી સરી ગયેલો સમય ક્યારેય પાછો નથી આવતો

સમય અને ભરતી કોઇની રાહ જોતા નથી

ગુરુવાર, 15 ઑક્ટોબર, 2015

CCC PRACTICAL PAPER DATE 13-10-2015 & 14-10-2015.

➡DATE 13/10/15
➡TIME 3/15 TO 5/30
(1) FOLDER SUBFOLDER
(2) NOTEPAD MA GANDHINAGAR VISE 5 VAKYO LAKHI 4 VAR COPY PASTE KARO
(3) PAINT MA KUDRATI DRASYA
(4) WALLPAPER SCREEN SAVER CHANGE KARO
(5) WORD MA HAKPATRAK NO NAMUNO LAKHO
(6) OUTLOOK MA MAIL MOKLO FILE PHOTO ATTACHED KARO
➡DATE 14/10/2015
➡ TIME 9/30TO 12
(1) folder sub folder
(2) notepad ma tamara number ni file banavi tamaru sarnamu lakho 
(3) notepad ma sports nu folder banavo. Tema indoor ane outdoor na folder banavi tamari gamti game lakho banne folder ma
(4)paint ma kudrati drashya doro
(5)tamaru id confugar Karo outlook ma
(6)word ma fhakro Gujarat vise puchayo hato Tema picture bullet and numbring chekvanu ane chhelle teble mukvanu.
                   
➡ date : 14-10-2015
➡ Time : 12:15 pm to 2:45 pm
Q:1 seat no. Nu folder tema naam nu sub folder...
Q:2 note pad ma gandhinagar vise 5 sentence... Tene 4 var copy paste..
Q:3 paint ma kudarati drasy..
Q:4 wall paper change karvanu
Q:5 outlook ma mail kari ...word ane picture file attach karvi...
Q:6 word ma Hak patrak no namuno type karo.....
DATE 14/10/15
TIME 3 TO 5/30
Q.1- folder subfolder
Q.2- notepad ma drive ketli khali ketli bhareli 6 teni vigat lakho
Q.3 - paint ma rashtra dhvaj doro
Q.4- wall paper and screen saver
Q.5 - word ma gerhajar student ne patra lakhi mail marg ni madad thi yadi aapo
Q.6- outlook ma post nu recurring rs 5000 nu reminder set karo
Thanks - Alpeshbhai Parmar.

સોમવાર, 12 ઑક્ટોબર, 2015

GUJARAT PARICHAY E-BOOK MUST DOWNLOAD.


CLICK HERE & DOWNLOAD THIS PDF FILE
ALL QUESTION ANSWERS ABOUT GUJARAT ARE AVAILABLE IN THIS PDF FILE.
MUST DOWNLOAD THIS FILE FOR ALL UPCOMING COMPETITIVE EXAMS IN GUJARAT

GTU CCC PRACTICAL EXAM PAPER DATE:-12/10/2015.

CCC PRACTICAL PAPER
➡DATE 12/10/2015
➡ TIME 9/30TO 12

(1) folder sub folder
(2) notepad ma tamara number ni file banavi tamaru sarnamu lakho.
(3) notepad ma sports nu folder banavo. Tema indoor ane outdoor na folder banavi tamari gamti game lakho banne folder ma
(4)paint ma kudrati drashya doro

(5)tamaru id configure Karo outlook ma
(6)word ma paragraph  Gujarat vise puchayo hato Tema picture bullet and numbring chekvanu ane chhelle teble mukvanu.


DATE 12/10/15
TIME 3 TO 5/30


Q.1- folder subfolder

Q.2- notepad ma drive ketli khali ketli bhareli 6 teni vigat lakho.

Q.3 - paint ma rashtra dhvaj doro

Q.4- wall paper and screen saver

Q.5 - word ma gerhajar student ne patra lakhi mail marg ni madad thi yadi aapo

Q.6- outlook ma post nu recurring rs 5000 nu reminder set karo.

Hello, How are you? Fine?